ขอบข่ายเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ไทย ส 32103


1.เวลา ความสำคัญของเวลา
2.วิธการทางประวัติศาสตร์
3.โครงงานทางประวัติศาสตร์ (ทำเกี่ยวกับประวัติเมืองสงขลาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามถนัด)
4.พัฒนาการชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
5.พัฒนาการชาติไทยสมัยรัชกาลที่ 4-5-6-7 ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
6.การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน
7.บทบาทพระมหากษัตริย์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ต่อการพัฒนาชาติไทย
-ด้านการเมือง
-ด้านเศรษฐกิจ
-ด้านสังคมและวัฒนธรรม
-ด้านการต่างประเทศ