วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

ความนำ

  สวัสดีครับ การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้น ม.5 ในปีการศึกษา 2554  นั้น ครูรุณย์ อยากจะขอความร่วมมือกับนักเรียน นะครับ ดังนี้
 
คำสั่งที่ 1  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
    1. ให้สมัครอีเมล์ โดยเข้าไปที่ http://www.gmail.com
    2. ให้นำ username และ password ที่นักเรียนใช้กับ gmail ที่สมัครได้มาแล้ว นำไปสมัครเป็นสมาชิกของ http://www.bloggers.com ในคำสั่งที่ 2 ต่อไป
คำสั่งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554
   1. ให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกของ http://www.bloggers.com
   2.  ให้กำหนด username พิมพ์ชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  (หากชื่อซ้ำกันให้เพิ่มอักษรตัวแรกของนามสกุลต่อท้าย)   กรณีที่ฟ้องว่ามีคนใช้ username นี้แล้ว ให้พิมพ์ด้วยตัวเลข ยกตัวอย่าง 508 สำหรับ
ม.5/8  หรือ 513 สำหรับ 5/13 เป็นต้น   ***ห้ามใช้ username อื่นนอกเหนือจากชื่อนักเรียน
   3. password ให้นักเรียนพิมพ์ เลขประจำตัวของนักเรียนลงไป (ห้ามใช้รหัสผ่านที่ไม่ใช่เลขประจำตัว)
   ***นักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิก blogger เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนไปจด username และpassword
ที่แฟ้มบนโต๊ะครูการุณย์ ห้อง 421 (ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)
คำสั่งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554
   1. ให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกของ http://www.exam.in.th
   2.  ให้กำหนด username พิมพ์ชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  (หากชื่อซ้ำกันให้เพิ่มอักษรตัวแรกของนามสกุลต่อท้าย)   กรณีที่ฟ้องว่ามีคนใช้ username นี้แล้ว ให้พิมพ์ด้วยตัวเลข ยกตัวอย่าง 508 สำหรับ
ม.5/8  หรือ 513 สำหรับ 4/13 เป็นต้น   ***ห้ามใช้ username อื่นนอกเหนือจากชื่อนักเรียน

   3. password ให้นักเรียนพิมพ์ เลขประจำตัวของนักเรียนลงไป (ห้ามใช้รหัสผ่านที่ไม่ใช่เลขประจำตัว)
   ***นักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิก www.blogger.com และ www.exam.in.th  เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนไปจด username และpassword ที่แฟ้มบนโต๊ะครูการุณย์ ห้อง 421 (ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)
 
****กรณีที่มีบล็อกเก่าอยู่แล้วนักเรียนสามารถเปลี่ยน username และpassword บล็อกเก่าได้ครับ
****กรณีที่เป็นสมาชิก www.exam.in.th อยู่ก่อนแล้ว นักเรียนสามารถเปลี่ยน username และpassword ให้เป็นแบบที่ครูกำหนดได้ครับ
 
   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ 081-9690238

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น