วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ พระราชธิดาพระองค์เดียวแห่งรัชกาลที่ 6


พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงประสูติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 เป็นพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี  ประสูติ ณ พระที่นั่งเทพสถานพิลาส ในหมู่พระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง ก่อนที่สมเด็จพระบรมชนกนาถจะเสด็จสวรรคตในอีกหนึ่งวันต่อมา
พระองค์ทรงมีพระสิริโฉมและพระจริยวัตรงดงาม พร้อมด้วยพระอัจฉริยภาพในทุกๆ ด้าน และเป็นที่เคารพเทิดทูนในหมู่ผสกนิกรของพระองค์อย่างหาที่เปรียบมิได้

พระนาม เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นพระนามที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า อยู่หัว พระราชทานในพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้คำนำหน้าพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าภาติกา เธอ ต่อมาในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ออกคำนำหน้าพระนามเป็น สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ และคำนำหน้าพระนามนี้ยังใช้จนถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม หาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน พระองค์ทรงเป็นพระกุลเชษฐ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในปัจจุบัน
พระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติด้วยพระวิริยภาพมาโดยตลอด ที่สำคัญคือ การปฏิบัตพระราชกรณียกิจแทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสต่างๆ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ได้ทรงรับสถาบันและองค์กรต่างๆ ไว้ในพระอุปถัมภ์เป็นจำนวนกว่า 30 แห่ง


สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 16.37 น. ด้วยพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ ตึก 84 ปี โรงพยาบาลศิริราช สิริรวมพระชนมายุ 85 พรรษา

ข้อมูลจาก http://blog.th.88db.com/?p=9472

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

heyani  อย่าลืมการสอบหมดเขต 15 มิถุนายน 2554 นะครับเด็ก ๆ

 

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

ความนำ

  สวัสดีครับ การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้น ม.5 ในปีการศึกษา 2554  นั้น ครูรุณย์ อยากจะขอความร่วมมือกับนักเรียน นะครับ ดังนี้
 
คำสั่งที่ 1  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
    1. ให้สมัครอีเมล์ โดยเข้าไปที่ http://www.gmail.com
    2. ให้นำ username และ password ที่นักเรียนใช้กับ gmail ที่สมัครได้มาแล้ว นำไปสมัครเป็นสมาชิกของ http://www.bloggers.com ในคำสั่งที่ 2 ต่อไป
คำสั่งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554
   1. ให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกของ http://www.bloggers.com
   2.  ให้กำหนด username พิมพ์ชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  (หากชื่อซ้ำกันให้เพิ่มอักษรตัวแรกของนามสกุลต่อท้าย)   กรณีที่ฟ้องว่ามีคนใช้ username นี้แล้ว ให้พิมพ์ด้วยตัวเลข ยกตัวอย่าง 508 สำหรับ
ม.5/8  หรือ 513 สำหรับ 5/13 เป็นต้น   ***ห้ามใช้ username อื่นนอกเหนือจากชื่อนักเรียน
   3. password ให้นักเรียนพิมพ์ เลขประจำตัวของนักเรียนลงไป (ห้ามใช้รหัสผ่านที่ไม่ใช่เลขประจำตัว)
   ***นักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิก blogger เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนไปจด username และpassword
ที่แฟ้มบนโต๊ะครูการุณย์ ห้อง 421 (ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)
คำสั่งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554
   1. ให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกของ http://www.exam.in.th
   2.  ให้กำหนด username พิมพ์ชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  (หากชื่อซ้ำกันให้เพิ่มอักษรตัวแรกของนามสกุลต่อท้าย)   กรณีที่ฟ้องว่ามีคนใช้ username นี้แล้ว ให้พิมพ์ด้วยตัวเลข ยกตัวอย่าง 508 สำหรับ
ม.5/8  หรือ 513 สำหรับ 4/13 เป็นต้น   ***ห้ามใช้ username อื่นนอกเหนือจากชื่อนักเรียน

   3. password ให้นักเรียนพิมพ์ เลขประจำตัวของนักเรียนลงไป (ห้ามใช้รหัสผ่านที่ไม่ใช่เลขประจำตัว)
   ***นักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิก www.blogger.com และ www.exam.in.th  เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนไปจด username และpassword ที่แฟ้มบนโต๊ะครูการุณย์ ห้อง 421 (ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)
 
****กรณีที่มีบล็อกเก่าอยู่แล้วนักเรียนสามารถเปลี่ยน username และpassword บล็อกเก่าได้ครับ
****กรณีที่เป็นสมาชิก www.exam.in.th อยู่ก่อนแล้ว นักเรียนสามารถเปลี่ยน username และpassword ให้เป็นแบบที่ครูกำหนดได้ครับ
 
   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ 081-9690238